– ĐĂNG KÝ THAM DỰ –

Địa điểm tổ chức:
Trường Đại Học Trà Vinh – Hội Trường D5, Khu I
– Địa chỉ:
Số 126 Đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.